Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu,

w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku.

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych.

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 475 zł

425 zł

950 zł

850 zł

1 900 zł

1700 zł

3 800 zł

3400 zł

Program studiów:

 • Pedagogika specjalna
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Wybrane zagadnienia neurologii i psychiatrii
 • Diagnostyka psychopedagogiczna autyzmu
 • Organizacja systemu integracji i lokalnej sieci wsparcia osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi (interdyscyplinarne)
 • Wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z autyzmem w okresie wczesnoszkolnym
 • Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z autyzmem w szkole podstawowej
 • Metodyka kształcenia i wychowania osób z autyzmem na poziomie gimnazjalnym
 • Metodyka kształcenia i wychowania osób z autyzmem na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Wybrane metody terapii i wspomagania rozwoju psychoruchowego osób z autyzmem
 • Wybrane metody terapii wspomagających
 • Alternatywne i wspomagane metody komunikacji
 • Wsparcie i współpraca z rodziną dziecka z dysfunkcjami
 • Trening rozwoju osobistego
 • Podstawy prawne rehabilitacji i edukacji osób z autyzmem
 • Zachowania trudne, agresja i autoagresja
 • Projekt edukacyjny
 • Wykład monograficzny 1 – Etyka pracy z osobami zależnymi
 • Wykład monograficzny 2 – Autyzm a problematyka uzależnienia
 • Wykład monograficzny 3 – Kultura i sztuka w pracy z osobami z dysfunkcjami
 • Wyklad monograficzny 4 – Rzeczywistość życiowa rodzin osób z niepełnosprawnością
 • Praktyki zawodowe

Czas trwania: 480 godzin (w tym 120 godzin praktyk)
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS