Administracja publiczna

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z zasadami funkcjonowania administracji publicznej w jej dualistycznym modelu sfery rządowej, w tym terenowej i samorządowej. Zasadniczym elementem studium będzie wykształcenie u słuchacza umiejętności analizy struktury administracji publicznej i jej funkcjonowania w obszarach takich jak: wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach, tworzenie prawa miejscowego, w tym budżetowego, finansowanie zadań publicznych, gospodarki komunalnej i działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, prawa pracy w administracji publicznej.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty administracji publicznej – kod zawodu 242217 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014r.

Program studiów:

 • Ustrój administracji centralnej
 • Ustrój administracji terenowej
 • Współdziałanie administracji samorządowej i rządowej
 • Zasady tworzenia prawa miejscowego
 • Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego (część ogólna)
 • Prawo administracyjne materialne – wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem:
  • prawa ochrony zdrowia
  • prawa oświatowego
  • gospodarki komunalnej
  • prawa budowlanego
  • gospodarki nieruchomościami
 • Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji publicznej
 • Finanse publiczne
 • Elementy prawa zamówień publicznych
 • Zatrudnienie w administracji publicznej
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Kontrola administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych

Czas trwania studiów:
2 semestry; 190 godzin dydaktycznych, w tym około 20% zajęć w formie e-learningu.

Warunki płatności

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 725 zł 1 450 zł 2 900 zł

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.