Diagnoza i terapia psychopedagogiczna

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu na pełne wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nabyta wiedza umożliwi udzielanie profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie korekty zaburzeń i kompensowania deficytów rozwojowych.

Program realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) zapewni uczestnikom studiów m.in. odpowiednie kwalifikacje w zakresie, profilaktyki, diagnostyki psychopedagogicznej, konstruowania programów edukacyjno – terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnych programów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej.

Uzyskane kwalifikacje:

Dyplom studiów z zakresu Diagnoza i terapia psychopedagogiczna będzie umożliwiał absolwentowi zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-diagnosty, terapeuty m.in. w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach terapeutycznych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach edukacyjnych wspierających oddziaływania rodziców, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.)oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 850 zł 1 700 zł 3 400 zł

Program:

Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:

 • Diagnozy pedagogicznej i psychologicznej
 • Poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
 • Funkcjonowania jednostki w grupie
 • Pracy indywidualnej z uczniem zaburzonym
 • Terapii w niedostosowaniu społecznym
 • Elementów psycho i socjoterapii
 • Pracy z uczniem zdolnym
 • Problemów prawa opiekuńczego i rodzinnego
 • Elementów terapii rodzin
 • Elementów psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Współczesnych orientacji w psychologii wychowawczej
 • Wykorzystania informatyki w diagnozie i terapii pedagogicznej
 • Zasad pracy socjalnej
 • Praktyki w placówkach oświatowych

Czas trwania: 360 godzin
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS