Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczne, metodologiczne i psychologiczne nauczycieli do nauczania nowego przedmiotu pn: Edukacja dla bezpieczeństwa, który zastępuje obowiązujący do tej pory przedmiot: Przysposobienie Obronne (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17).
W ramach studiów absolwent zdobywa, aktualizacje oraz podwyższa swoje dotychczasowe kwalifikacje z zakresu problematyki bezpieczeństwa odnoszącego się do środowiska: szkolnego, lokalnego, regionalnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych w przypadku możliwości wystąpienia potencjalnego zagrożenia.
Absolwent uzyskuje możliwość realizacji i doskonalenia procesu nauczania w zakresie powyższej problematyki zgodnie z obowiązującą podstawą kształcenia (podstawą prawną). Dodatkowo wzbogaca swoją dotychczasową wiedzę z zakresu umiejętności: skutecznego podejmowania działań w kontekście przeciwdziałania wszelkim skutkom zagrożeń, wspomagania procesu kształtowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt zdrowotnego i psychicznego funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń.

Adresaci:

 • nauczyciele gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia magisterskie lub ukończone Studium Nauczycielskie), którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa (ustawa o systemie oświaty, rozporządzenie MEN o bezpieczeństwie i higienie pracy w szkołach i placówkach oświatowych, itp.) oraz zamierzają uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa;
 • przedstawiciele administracji rządowej i służb mundurowych, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne a zamierzają w ramach studiów podyplomowych uzyskać przygotowanie specjalistyczne z zakresu edukacji ukierunkowanej na zagadnienia z problematyki bezpieczeństwa i zagrożeń.
Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 400 zł 800 zł 1 600 zł 3200 zł

Program:

 • Pedagogika wobec zagrożeń i kryzysów
 • Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Psychologia rozwoju z elementami psychologii edukacji
 • Podstawy ratownictwa sanitarnego i medycznego
 • Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 • Teoria profilaktyki z elementami terapii zagrożeń szkolnych
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
 • Psychologiczne uwarunkowania człowieka w sytuacji zagrożeń
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w sytuacji zagrożeń
 • System obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju
 • Wypadki i katastrofy techniczne i komunikacyjne
 • Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem

Czas trwania: 350 godzin (dodatkowo obowiązuje 60 godzin praktyk)