Pedagogika pracy opiekuńczo – wychowawczej

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: umiejętności organizowania opieki i systemów opiekuńczych w środowisku lokalnym, analizy i diagnozy sytuacji społecznej, umiejętności wsparcia i interwencji w sytuacjach opiekuńczych i socjalnych, metodyki pracy socjalnej w rodzinie, środowisku i z indywidualnym przypadkiem, metodyki pedagogiki opiekuńczo wychowawczej.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. Kierunek dedykujemy przede wszystkim nauczycielom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadającym kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Uzyskane kwalifikacje:

Ukończenie studiów będzie nadawało kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 400 zł 800 zł 1 600 zł 3 200 zł

Program:

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Metodyka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • Etyka pracy pedagogicznej Interwencja kryzysowa Lokalny system polityki społecznej
 • Doradztwo zawodowe
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Terapia w pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Strategiczna praca socjalna i opiekuńcza
 • Organizacja i promocja sieci wsparcia społecznego
 • Organizacja, promocja i prowadzenie opieki zastępczej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Pedagogika społeczna
 • Podstawy prawne pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej
 • Polityka społeczna Procesy grupowe i techniki socjoterapeutyczne
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • Psychologia społeczna z elementami psychopatologii
 • Systemowe rozwiązania i strategie lokalnej sieci wsparcia
 • Metodyka pracy z rodziną
 • Warsztaty umiejętności społecznych w pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Trening interwencji socjalnej
 • Trening terapeutyczny
 • Trening wychowawczy
 • Trening komunikacyjny
 • Wsparcie i interwencja w rodzinie
 • Wybrane zagadnienia metodyki pracy z rodziną
 • Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem
 • Metodyka pracy w środowisku otwartym
 • Opieka nad osobą starszą
 • Praktyka

Czas trwania: 350 godzin + 60 godzin praktyk
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS