Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej

Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do pracy w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego.

Słuchacze nabędą praktyczną wiedzę niezbędną na wszystkich stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Słuchacze poznają problematykę finansów publicznych, prawa budżetowego i kontroli finansów publicznych. Ważnym celem zajęć jest także poznanie systematyki danin publicznych, a w szczególności podatków i opłat oraz problematyki postępowania podatkowego. W toku zajęć słuchacze zapoznają się z rachunkowością finansową, zwłaszcza zaś zapoznają się z rachunkowością budżetową sektora finansów publicznych, a także elementami rachunkowości zarządczej.

Świadectwo ukończenia studiów nadaje uprawnienia do pełnienia funkcji głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 54 ust. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla pracowników działów finansowo – księgowych zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub osób zamierzających podjąć pracę w jst.

Program studiów:

 • Prawo budżetowe
 • Prawo finansowe i ogólne prawo podatkowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Podatkowe i opłatowe dochody budżetowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość sektora finansów publicznych
 • Finanse publiczne
 • Rachunkowości zarządcza
 • Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
 • Kontrola finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne

Czas trwania studiów:
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Warunki płatności:

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 725 zł 1 450 zł 2 900 zł

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.