Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą

Cel studiów:

 • zaznajomienie się z pojęciami małych i średnich przedsiębiorstw oraz kryterium odróżniającym je od dużych firm;
 • ukazanie funkcji i znaczenie MŚP w różnorodnych aspektach życia społeczno-gospodarczego państwa, w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej (zatrudnienie, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja regionów, powiązania między MSP a dużymi firmami);
 • pozyskanie umiejętności (recepty) na tworzenie MŚP a zwłaszcza małych innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania MŚP;
 • pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozwijanie aktywności innowacyjnej MŚP;
 • włączanie innowacyjności w strategię rozwojową firmy;
 • poznanie instrumentów wspierania innowacji w MŚP;
 • ukazanie czynników ograniczających innowacyjność MŚP.

Program studiów:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie działalnością inwestycyjną
 • Wybrane zagdadnienia prawa gospodarczego
 • Prawo pracy
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Odpowiedzialność karna menadżera
 • Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie
 • Negocjacje w biznesie
 • Public Relations dla przedsiębiorstw
 • Konsultacje

Czas trwania studiów:
2 semestry, 190 godzin dydaktycznych.

Warunki płatności:

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 725 zł 1 450 zł 2 900 zł

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.