Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i uczenia się. Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, uzyskają przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) bez uprawnień pedagogicznych.

Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.). Dyplom studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego będzie umożliwiał absolwentowi: objęcie stanowiska nauczyciela w polskim systemie edukacyjnym, prowadzenie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym np. w świetlicy szkolnej, internacie realizację treści programowych w różnych formach dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podejmowanie i organizowanie działań edukacyjnych, wykraczających poza ramy zajęć szkolnych

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 725 zł 1 450 zł 2 900 zł

Program:

  • Program obejmuje m.in. zagadnienia z obszarów:
  • Pedagogiki ogólnej i społecznej oraz podstaw pedagogiki specjalnej
  • Psychologii społecznej i rozwojowej
  • Dydaktyki przedmiotowej
  • Teorii wychowania
  • Metodyki edukacji zintegrowanej
  • Systemu edukacji w Polsce i wybranych systemów na świecie
  • Trendów europejskich w pedagogice
  • Metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • Planowania i organizacja procesu edukacyjno-wychowawczego w szkole
  • Wykorzystania technologii informacyjnej w placówkach oświatowych
  • Prawa oświatowego w powiązaniu ze statusem zawodowym nauczyciela
  • Zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy

Czas trwania: 420 godzin, w programie uwzględniono 150 godzin praktyk organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS