Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów:

Celem studiów jest:

kompleksowe przygotowanie językowe i metodyczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I – III);
nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka;
doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do nauczania małych dzieci;
doskonalenie umiejętności językowych.

Realizacja programu studiów umożliwia opanowanie sprawności językowych słuchaczy na poziomie B2, który pozwala na przystąpienie do egzaminu na poziomie B2 (np. TELC). Jest to poziom znajomości języka wymagany do uzyskania kwalifikacji uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych.

Uzyskane uprawnienia:

Absolwent uzyskuje uprawnienia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1207 z późn. zm.)

Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, zgodnie z zapisem § 11 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia, dostarczy absolwentom jeden z dokumentów niezbędnych do posiadania kwalifikacji i do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I−III szkół podstawowych.

Aby posiadać pełne kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach oraz klasach I−III szkół podstawowych, oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego, nauczyciele muszą posiadać również kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub w klasach I−III szkół podstawowych, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.

Adresaci:

Osoby posiadające kwalifikacje do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, znające język angielski w mowie i w piśmie w stopniu co najmniej komunikatywnym.

Czas trwania:

 • studia trwają 3 semestry – 410 h ( w tym 60 godzin praktyk)
Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 437,50 zł 875 zł 1 750 zł 3 500 zł

Program studiów:

 • Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia społecznego
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty lingwistyczne dzieci
 • Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Fonetyka praktyczna
 • Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Planowanie i analiza lekcji
 • Dobór i rozkład materiałów nauczania
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie, czytanie, słuchanie, gramatyka, konwersacje)

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich, magisterskich lub studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym potwierdzona jednym z certyfikatów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji(…) lub zaświadczenie ze szkoły językowej potwierdzające ukończenie kursu z języka angielskiego. Osoby nie posiadające żadnego z ww. dokumentów będą zakwalifikowane na studia podyplomowe po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego z języka angielskiego (dodatkowo płatnego w wysokości 100 zł.)