Wychowanie do życia w rodzinie

Cel studiów:

​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie zarówno w szkole podstawowej jaki i w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej i planowania pracy edukatora zdrowia oraz przygotowywania programów profilaktycznych. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne (ukończyły studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe z zakresu pedagogiki). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Uzyskane kwalifikacje:

Ukończenie studiów będzie nadawało kwalifikacje do prowadzenia zajęć z Wychowania do życia w rodzinie na wszystkich etapach edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.). Uzyskane w trakcie zajęć kompetencje pozwolą także na : diagnozowanie potrzeb zdrowotnych, przygotowywanie i realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, opracowywanie programów wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych oraz kształtowanie kompetencji społecznych. ​UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 725 zł 1 450 zł 2 900 zł

Program:

Program obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

  • Profilaktyki społecznej Zdrowia publicznego
  • Promocji zdrowia
  • Metodyki edukacji zdrowotnej i edukacji seksualnej
  • Tworzenia programów profilaktycznych
  • Pracy edukatora zdrowia
  • Zdrowia seksualnego i prokreacji
  • Metodyki WDŻ w zakresie treści związanych z rodziną
  • Praktyki pedagogicznej

Czas trwania: 350 godzin (dodatkowo obowiązuje 60 godzin praktyk)