Oligofrenopedagogika

Cel studiów:
Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • diagnozy i terapii,
 • wczesnej interwencji,
 • pracy z rodziną osób niepełnosprawnych,
 • organizowania systemów i strategii wsparcia.

Adresaci:
Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne.
Uzyskane kwalifikacje:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do pracy: w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 362,50 zł 725 zł 1 450 zł 2 900 zł

Program:

 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Podstawowe regulacje prawne
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Zasady i metody pracy opiekuńczo – wychowawczej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dydaktyka specjalna jako nauka teoretyczna i empiryczna
 • Specyfika i rehabilitacja uczniów z zaburzeniami sfery intelektualnej
 • Praktyka

Czas trwania: 350 godzin (w tym 120 godzin praktyk)
Efekty kształcenia: 60 punktów ECTS