Informatyka

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności umożliwiające nauczanie przedmiotu Informatyka.

Adresaci:

Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

Do podjęcia studiów wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego*.

*w rozumieniu Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia nadają kwalifikacje.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania Informatyki do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie.

Program obejmuje m.in. zagadnienia:

  • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów-algorytmy,myślenie komputacyjne
  • Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych
  • Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi
  • Rozwijanie kompetencji społecznych w kontekście nowoczesnych technologii
  • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa a technologie komputerowe
  • Dydaktyka Informatyki
  • Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania przedmiotu Informatyka

Czas trwania studiów:

  • 3 semestry
  • 270 godzin
  • 90 godzin praktyk zawodowych

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele.

*Część spotkań może być prowadzona przy wykorzystaniu innowacyjnej platformy edukacyjnej działającej on-line. Taka forma kształcenia jest dużym atutem i udogodnieniem dla uczestników studiów podyplomowych umożliwiając udział w niektórych zajęciach z dowolnej lokalizacji bez konieczności dojazdu.

Warianty płatności Płatność w 8 ratach Płatność w 4 ratach Płatność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 437,50 zł 875 zł 1 750 zł 3 500 zł

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.