Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wczesne wspomaganie
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie: profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku niemowlęcym wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością, niepełnosprawnością sprzężoną wielospecjalistycznej pomocy rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego Kierunek studiów rozumiany jako zintegrowane oddziaływanie wobec małego dziecka niepełnosp...
Więcej

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

terapia pedagogiczna
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i młodzieżą słabowidzącą i niewidomą w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, dydaktyki specjalnej oraz wiedzy praktycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Adresaci: Uczestnikami studiów podypl...
Więcej

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

pedagogika
Cel studiów: Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z  § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Adresaci: Uczestnik...
Więcej

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

surdo
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Adresaci: Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia ...
Więcej

Pedagogika resocjalizacyjna

resocjalizacja
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie uczestników do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki zagrożenia i niedostosowania społecznego. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego czy asystenta rodziny. Adresaci: Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. ...
Więcej

Logopedia

logopedia
Cel studiów: Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i in.). Adresaci: Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem...
Więcej

Przygotowanie pedagogiczne​

przygotowanie pedagogiczne
Cel studiów: Współczesna edukacja potrzebuje nowoczesnych nauczycieli, którzy w cyfrowej rzeczywistości będą potrafili zapewnić swoim uczniom możliwie najlepsze warunki do rozwoju ich osobistego potencjału. Dzięki posiadanej najnowszej wiedzy z zakresu nowoczesnej dydaktyki, stworzą uczniom możliwość do wykształcenia kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesności i w przyszłości. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnow...
Więcej

Organizacja i zarządzanie oświatą

kadry
Cel: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej. Adresaci: Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki dosk...
Więcej

Nauczanie programowania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej – Nowy kierunek

informatyka
Cel studiów: Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej do realizacji zadań edukacyjnych związanych z kształtowaniem myślenia komputacyjnego uczniów. Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych umożliwi poznanie podstaw informatyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i z uczniami w wieku wczesnoszkolnym, w tym: profesjonalne realizowanie zajęć dydaktycznych mających na celu rozwijanie umiejętnoś...
Więcej

Doradztwo zawodowe

doradztwo
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Adresaci: Uczestnikami studiów podyplomowych na tym kierunku mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończeni...
Więcej