Biologia i geografia dla nauczycieli

biologia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii i geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są os...
Więcej

Diagnoza i terapia psychopedagogiczna

diagnoza
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu na pełne wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nabyta wiedza umożliwi udzielanie profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie korekty zaburzeń i kompensowania deficytów rozwojowych. Program realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie stan...
Więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa

edb
Cel studiów: Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczne, metodologiczne i psychologiczne nauczycieli do nauczania nowego przedmiotu pn: Edukacja dla bezpieczeństwa, który zastępuje obowiązujący do tej pory przedmiot: Przysposobienie Obronne (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17). W ramach studió...
Więcej

Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie

wos
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Wiedza o społeczeństwie do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifika...
Więcej

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

edukacja wczesnoszkolna
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Absolwent będzie przygotowany m.in. do wspomagania rozwoju i wczesn...
Więcej

Geografia

geografia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiada...
Więcej

Informatyka i technika

informatyka
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu informatyki i techniki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela. Adresaci: Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów ...
Więcej

Logopedia

logopedia
Cel studiów: Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. Absolwenci będą mieli pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych i ...
Więcej

Organizacja i zarządzanie oświatą​

zarządzanie oswiata
Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej. Adresaci: Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ...
Więcej

Pedagogika pracy opiekuńczo – wychowawczej

pedagogika
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: umiejętności organizowania opieki i systemów opiekuńczych w środowisku lokalnym, analizy i diagnozy sytuacji społecznej, umiejętności wsparcia i interwencji w sytuacjach opiekuńczych i socjalnych, metodyki pracy socjalnej w rodzinie...
Więcej