Oligofrenopedagogika

happy kids with disabilities in preschool
Cel studiów: Kształcenie i doskonalenie umiejętności w zakresie: pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, diagnozy i terapii, wczesnej interwencji, pracy z rodziną osób niepełnosprawnych, organizowania systemów i strategii wsparcia. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych...
More

Surdopedagogika

schwerhöriges kind
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia p...
More

Resocjalizacja i socjoterapia

Kind ist wütend und trotzig
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Adresaci: ...
More

Rewalidacja i edukacja osób z autyzmem

Puzzleteile mit autismusschleife
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zintegrowania działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w tym kierunku. Adresaci: Adresatami studiów są absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych....
More

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi​

Nur zur Ansicht, keine Vervielfältigung ohne vorherige Genehmigung.
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną, z przewlekłymi chorobami, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami sensorycznymi, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kszta...
More

Doradztwo zawodowe

Eine junge Frau beim Vorstellungsgespräch in einem Designerbüro
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego młodzieży jak również osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w spr...
More

Przygotowanie pedagogiczne

Portrait of a proud female teacher
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i u...
More

Organizacja i zarządzanie oświatą​

geschäftsmann hält einen vortrag
Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.  Adresaci: Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ...
More

Diagnoza i terapia psychopedagogiczna

Therapy (KGS Massage Gröblacher, Mirjam M.)
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu na pełne wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Nabyta wiedza umożliwi udzielanie profesjonalnej pomocy psychopedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie korekty zaburzeń i kompensowania deficytów rozwojowych.  Program realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie st...
More

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

freundliche lehrerin mit kindern in der grundschule
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Absolwent będzie przygotowany m.in. do wspomagania rozwoju i wczes...
More

Pedagogika pracy opiekuńczo – wychowawczej

junge frau in einem beratungsgespräch
  Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wykształcenie umiejętności diagnostycznych, wychowawczych i terapeutycznych przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: umiejętności organizowania opieki i systemów opiekuńczych w środowisku lokalnym, analizy i diagnozy sytuacji społecznej, umiejętności wsparcia i interwencji w sytuacjach opiekuńczych i socjalnych, metodyki pracy socjalnej ...
More