Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

SONY DSC
Kierunek studiów rozumiany jako zintegrowane oddziaływanie wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym, rehabilitacyjnym i terapeutycznym. Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie: profilaktyki zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku niemowlęcym wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy w zakresie diagnozy i rehabilitacji małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonemu niepełnosprawnością, nie...
More

Biologia i geografia dla nauczycieli

biologia i geografia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii i geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są osoby p...
More

Geografia

studia geografia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające ...
More

Biologia

studia biologia
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Studia mają charakter kwalifikacyjny. Adresaci: Adresatami studiów są osoby posiadające w...
More

Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna

Cel studiów: ​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie zarówno w szkole podstawowej jaki i w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Dodatkowo uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej i planowania pracy edukatora zdrowia oraz przygotowywania programów profilaktycznych. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standar...
More

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel: Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie pedagogiczne, metodologiczne i psychologiczne nauczycieli do nauczania nowego przedmiotu pn: Edukacja dla bezpieczeństwa, który zastępuje obowiązujący do tej pory przedmiot: Przysposobienie Obronne (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 poz. 17). W ramach studiów absol...
More

Informatyka i technika

Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu informatyki i techniki. Program studiów opracowano kładąc nacisk na nowoczesne technologie, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy nauczyciela.   Adresaci: Adresatami studiów są osoby, które ukończyły min. studia I stopnia (licencjat). Zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane. Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymają świadectwo ukończeni...
More

Wczesne nauczanie języka angielskiego

Learning New Language Making Original Flash Cards; Polish
Cel studiów: Celem studiów jest: kompleksowe przygotowanie językowe i metodyczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I – III); nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka; doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do nauczania małych dzieci; doskonalenie umiejętności językowych.   Realizacja programu studiów umożliwia opanowanie sprawności językowych słuc...
More

Arteterapia

Students boys and girls sitting together around the table in clasroom and drawing. With them is their young and beautiful teacher. She teaches children and is smiling
Cele studiów: Nabywanie i rozwijanie umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Zdobycie wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Doświadczanie procesu twórczego i aktywności w pracy z różnymi mediami, grupami i tematami Rozwijanie umiejętności zas...
More

Surdopedagogika

schwerhöriges kind
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia p...
More

Resocjalizacja i socjoterapia

Kind ist wütend und trotzig
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci będą też mogli wykonywać zawód kuratora sądowego. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.) Adresaci: Adresa...
More

Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi​

Nur zur Ansicht, keine Vervielfältigung ohne vorherige Genehmigung.
Cel studiów: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną, z przewlekłymi chorobami, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami sensorycznymi, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kszta...
More

Przygotowanie pedagogiczne

Portrait of a proud female teacher
Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażenie ich w wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Program studiów obejmuje swym zakresem m.in. zagadnienia z dziedziny psychologii i pedagogiki ułatwiające rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania i u...
More

Organizacja i zarządzanie oświatą​

geschäftsmann hält einen vortrag
Cel studiów: Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.  Adresaci: Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośro...
More